item3a1b
item3a1a item3c item3b1 item3b item3
Datenschutz
BildleisteSkulptur2
item3a1b2 PfeilWillkommen3a1a1a
Bühnen- Knopf1An2a Knopf1An3 Knopf1An3a Knopf1An1 Knopf1An4a1
item1a2a item1 item1a1
Erlebniswelt1 Marktplatz-An1b
Indische Großskulp- item1a
Indischer Erlebniswelt1
Erlebniswelt1 Erlebniswelt1
Menschliche Erlebniswelt1
Illusion-An1a Erlebniswelt1
Buhnenbild-An1 Erlebniswelt1
item1a2 item1a2b
Knopf1An4b Knopf1An4b1 Knopf1An4d1 Knopf1An4a Knopf1An4d2a Knopf1An4
item1a3
item1a3 item1a3
item1a3
item1a3  item1a3
item1a3
item1a3 item1a3
item1a3
item2a1b1a2a1b1c1a1a3b3b2a
logotitelbogatu2
schraegstrich2
schraegstrich1a
schraegstrich2a
schraegstrich1a1
Skulpturen01fuchur
PfeilWillkommen3C1a2a3a1
Skulpturen02morla
PfeilWillkommen3C1a2a3a1a
Skulpturen03morla2
Skulpturen04Schnecke
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c
Skulpturen05Steinbeiser
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1
Skulpturen06parvati
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a
Skulpturen06parvati2
Skulpturen07elefant
item2b3
item2b3a
D02bauerin
D01Eulenspiegelbrunnen1
D05baerkarusell
D06Eisberg
D07Elefantenkarussell
D08pferdekopf
D09Eisschlot
D10Nikolaus
D11OchsamSpies
D12Maiskolben
D13inksEioffen
D14krake
D15Ansicht
D16gesamtansicht
D18ninjagofigur
D19ninjagofigur2
D203DSkulpturParvati
D21Freiheitsstatuelivo
D22erundKatze
D23KFalsWasserfall
D24abribus
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1
item2b1a1a1a2b
item2b1a1a1a2b1
item2b1a1a1a2b2
D03steinzeitmensch
Beispiel einer realistischen Tierdarstellung, hier:
...Vollplastische Werbefigur für ein überregional
item2b1a1a1a2b3
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1a
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1b
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1c
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1d
item2b1a1a1a2b4
item2b1a1a1a2b7
item2b1a1a1a2b8
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1e
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1f
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1h
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1i
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1j
Sandskulptur1
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1g1
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1g2
Sandskulptur2a
Ohnezahn1
PfeilWillkommen3C1a2a3a1b
Karl3OEZsmall
Karl4OEZsmall
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1g1a

Sandskulptur5a
Sandskulptur6a
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1g1a1
bavariaOEZsmall
Karl1OEZsmall1a
Pumuckel1OEZsmall
Pumuckel2OEZsmall
Kindl1OEZsmall1a
Kindl2OEZsmall1a
item2b1a1a1a2b7a
BierzeltGross1
Bierzeltklein1
Bierzeltklein2
Bierzeltklein3
Beispiel von Großskulpturen für hauptsächliche
item2b1a1a1a2b5a
PfeilWillkommen3C1a2a3a1c1a1f1
item2b1a1a1a2b5
item3a1b1a item3a1b2 Erlebniswelt1 Erlebniswelt1 Erlebniswelt1 Erlebniswelt1 Erlebniswelt1 Erlebniswelt1 Illusion-An1a1 Illusion-An1a Erlebniswelt1 Erlebniswelt1 Erlebniswelt1 Erlebniswelt1